Begby IL

Sportslig Plan

Sportslig Plan
Sportslig Plan
Sportslig Plan Begby IL 2010
SPORTSLIG PLAN
 
BEGBY IL
 
2009/10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innledning
 
 
·        Den sportslige planen er utarbeidet og akseptert av trenere i Begby IL november 2009.
 
·        Planen er godkjent i fotballstyret november 2009
 
·        Planen skal evalueres etter sesongslutt 2010.
 
 
 
Mål for ungdomsavdelingen (13-19 år)
 
 
 
 
·        Begby IL skal rekruttere og beholde så mange ungdommer fra nærmiljøet så lenge som mulig.
·        Alle skal få et tilpasset sportslig tilbud preget av trygghet og trivsel, uavhengig av ferdigheter, kjønn eller kulturell bakgrunn.
·        Begby IL skal legge til rette for differensieringstiltak (spillerutvikling) for de ungdommer som ønsker å nå langt med sin idrett.
·        De unge skal være med på å skape og videreutvikle gode verdier og holdninger i klubben.
·        Begby IL skal jobbe etter denne formelen:
 
Þ Trygghet og trivsel = mestring.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdier/holdninger
 
 
 
 
I Begby IL skal alle spillere, ledere og foreldre:
 
·        Kjenne til den sportslige planen
·        Være et positivt bidrag til klubben og nærmiljøet
·        Snakke med hverandre, ikke om.
·        Avvise alle negative elementer i klubbmiljøet og blant tilskuere.
·        Trene og spille kamper med godt humør.
·        Behandle gjestende lag med respekt.
·        Hjelpe en skadet spiller uansett lag.
·        Ikke kjefte på andre.
·        Akseptere dommerens avgjørelser.
·        Alltid takke motstanderen for kampen.
·        Alltid være punktlig til trening og kamp.
·        Gi mye oppmuntring og ros.
·        Unngå banning.
·        Alltid være med å rydde garderobe og utstyr etter trening og kamp.
·       Si nei til alle rusmidler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak for å nå målene
 
 
 
 
Tiltak
Kommentar
Ansvar
Tidspunkt
 
Skolering trenere
Trenere i U-avdelingen bør ha minimum B-kurs
 
Aktivitetsleder-kurs
Byprosjektet arrangerer kurs.
 
Trenerkoordinator
Oktober 10
 
 
 
 
Skoleringsplan
 
TK/Trenere
Følges hele året.
 
Trenermøter
4-5 møter pr. år. Evalueringsmøte etter endt sesong.
TK
 
 
Breddetiltak
 
 
 
 
Aktivitetsdager
Arrangere  ferdighetsmerkeprøver 
Arrangere intern turnering
TK/Trenere
TK/Trenere
 
 
 
Sosiale samlinger
 1. Alle lag skal ha minimum et foreldremøte pr. år. Den sportslige planen skal gjennomgås.
 2. Alle lag skal gjennomføre minst et sosialt tiltak pr. år.
Trener/lagleder
 
 
 
Lagleder
 
 
1. halvår
 
Retningslinjer for bruk av spillere
Alle aktive som trener minst en gang pr. uke skal få spille kamper.
Spillere med best holdninger og best treningsfremmøte skal spille mest.
Trenere
 
Trenere
 
 
Spillerutviklings-tiltak
 
 
 
 
Hospitering
Spillere med gode ferdigheter og gode holdninger skal få tilbud om å trene med og spille kamper på trinnene over.
 
 
 
Retningslinjer for hospitering trening
 1. Spilleren skal  være med på treninger som innholder teknisk/taktisk trening.
 2. Spilleren skal i første rekke følge treninger på eget lag.
 3. Hospitering skal alltid skje i samarbeid spiller/trener/TK/foreldre.
Trenere
 
 
 
Retningslinjer for hospitering kamp
 1. Spilleren skal i første rekke benyttes på eget lag. Om kampen ”krasjer” med kamp på trinnet over, skal spilleren hospitere kun om han/hun har ferdigheter til å heve første-ellveren på trinnet over.
 2. Landslag-krets-sone har førsteprioritet i nevnte rekkefølge.
 3. Om det er uenighet om bruk av spilleren skal trenerkoordinator kontaktes.
 4. Det skal alltid mellom trenerne på de to lagene legges en plan for spilleren.
 5. Hospitering skal ikke skje kun for å fylle opp antall spillere på laget over.
 
 
 
 
Keepertrening
 1. Alle keepere i U-avdelingen skal ha tilbud om keepertrening.
 
 
 
 
Sonetrening Byprosjektet
Spillere med gode ferdigheter og gode holdninger skal meldes på sonetrening.
En forutsetning for å delta på sonetrening er at spillerene:
 1. skal trene hver gang i sin klubb eller melde fra om fravær.
 2. skal gå foran som et godt eksempel på trening og kamper.
 3. skal ha stor vilje og god holdning til å bli gode fotballspillere.
 4. skal ha gode fotballferdigheter.
TK har avsvar for å melde på.
Trenere har ansvar for å følge opp.
 
 
Differensiering
Trening
Det skal gjennomføres differensieringstiltak i deler av treningen ved ulikt ferdighetsnivå.
Trenere
 
 
Differensiering kamp
Differensiering av lag- og laguttak skal foretas med treningsoppmøte og ferdigheter som kriterier. Dette er tillatt fra og med første års smågutt.
Trenere
 
 
Ekstra trening
Ekstra trening for spillere 12-16 år med vekt på teknisk trening
TK/trenere
Lørdager
 
 
Oppgavefordeling Trener/Trenerkoordinator
 
Trenerens oppgaver:
 
Treneren har ansvaret for at laget følger den sportslige planen.
Han/hun skal:
 
·        Planlegge og gjennomføre treninger
·        Følge pålagte aktiviteter
·        Følge skoleringsplanen
·        Delta på møter som treningskoordinator kaller inn til
·        Foreta laguttak
·        Lede laget i kamper
 
 
 
Trenerkoordinators oppgaver:
 
·        Lage og følge sportslig plan for U-avdelingen.
·        Lage skoleringsplan for trening.
·        Gjennomgå planene med alle trenere/ledere i U-avdelingen.
·        Skolere trenere ved å gjennomføre interne trenersamlinger og aktivitetslederkurs.
·        Følge opp treninger på de enkelte lagene og påse at skoleringsplan blir fulgt.
·        Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer breddefotballen og spillerutviklingen i Begby IL.
·        Gjennomføre evalueringsmøte med trenere/ledere i U-avdelingen etter sesongslutt.
·        Gjennomføre fellestiltak fra Byprosjektet.
·        Delta på koordinatormøter med Byprosjektet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolering/treningsplan Begby IL 2006
 
 
Skoleringsplanen skal være et hjelpemiddel for klubbens trenere og forteller hva man skal prioritere på de ulike aldersnivåer.
 
 
 
 
 
8-12 år
 
 
 
Teknisk
 
 
 
 
Taktisk
 
-          Pasning/mottak
-          Skudd/vristspark
-          Heading
-          Finter/dribling
-          Føring
-          Vendinger
-          Bevegelse-ut av pasningskygge
 
 
 
12-14 år

 

 
Teknisk
 
 
 
Taktisk
-          Pasning/mottak
-          Skuddvarianter
-          Vendinger
-          Langpasning
-          Taktisk mottak – retningsbestemt
-          Skape bredde
-          2-1 situasjoner – overlapping
-          Innlegg
-          1.forsvarer
 
14-16 år
Teknisk
 
Taktisk
-          Pasning/mottak
-          Repetisjon av basic etter ferdighetsnivå
-          Bevegelse foran og bak ballfører
-          Oppspill på markert spiller
-          Sonespill (1., 2. og 3. forsvarer
 
 
16-19 år
 
                    -    Repetisjon
 
 
 
 
 
Fysisk trening
 
 
 
 
 
 
 
 
Utholdenhetstrening:
-          Gjennom øvelser og spill med ball.
-          Unngå rene løp
-          Fra 15-16 år: Skal drives som egentrening
 
Styrketrening:
-          Før 16 år: bruke egen kropp
-          Etter 16 år: individuelt med vekter
 
 
Den gode treningen!
 
 
Pasning/mottak og spill skal gå som en rød tråd i alle treninger på alle nivåer.
 
Nedenstående listing kan være en huskeliste for forberedelse, gjennomføring og vurdering av en treningsøkt.
 
Forutsetninger:
 
·        Skape gøy, moro, iver, entusiasme og lyst
·        Skape trygghet, gi oppmerksomhet
·        Legge til rette for mestring, utfordring, differensiering
 
Forberedelse:
 
·         Små spill mot ett og to mål er sentrale hovedaktiviteter og bør benyttes mye    
·         ”Skudd-på-mål-spillene” bør prioritees
·          Bruk få aktiviteter
·         Inndeling i små grupper slik at alle er mest mulig i aktivitet hele tiden
·         Minst halvparten av tiden til små spill fra en mot en til fire mot fire pluss målvakter (fotballens grunnspill).
·         Flest mulig av aktivitetene bør ende opp i avslutning mot mål
·         Vær nøye med bane- og feltoppmerking, kjegler etc.
·         Alltid tydelig laginndeling med drakter eller vester.
·         Lag en grov tidsramme for gjennomføring, men vær fleksibel.
·         Vis god utførelse av øvelse/teknikk. Bruk rollemodeller. Husk å vise er bedre enn å forklare.
·         Husk disiplin. Når treneren prater, lytter vi. Når treneren ber oss samles, jogger vi til samlingsplass og holder ballen i ro! Dette er kun en treningssak, og vi får utnyttet tiden bedre.
 
Gjennomføring:
 
·         Oppfølging av punktene under ”Forberedelse”
·         Korte innføringer eller visning av øvelsen
·         Se etter gode gjennomføringseksempler og vis dem fram
·         Vær positivt forsterkende ovenfor god utførelse
·         Vær oppmuntrende og støttende ovenfor utøvere som strever
·         Vær hele tiden oppmerksom på differensierings-aspektet knyttet til ferdighet. Bruk differensiering aktivt!
·         Reguler aktiviteten slik at alle opplever mestring
·         Registrer graden av aktivitet og balllinvolveringer hos den enkelte- unngå venting.
·         Registrer graden av glede, konsentrasjon, entusiasme og mestring
·         Vurder tidsaspektet spesielt opp mot spillernes engasjement. Hold på lenger om det er noe som virkelig engasjerer.
·         Oppmuntring og stimulering til egenaktivitet og egentrening fram til neste trening. Gi spillerne konkrete oppfølgings- og utviklingsoppgaver om du føler interessen for det er til stede.
 
Etterarbeid/evaluering:
 
 
·        Hvordan ble økta i forhold til den planlagte vektleggingen
·        Viktig å vurdere graden av aktivitet, engasjement, moro og trivsel
·        Var det noen spillere som falt utenfor?
·        Hvordan var kvaliteten i det som ble gjennomført?
·        Hva fungerte bra, hva fungerte mindre bra?
·        Bør noe gjentas fordi det fungerte bra?
·        Er det noe som bør følges bedre opp?
·        Mangler spillerne noe basic for å utføre øvelsene som det er lagt opp til?
·        Var noen øvelser for kompliserte, slik at tiden gikk med til forklaringer?
 
 
 
Husk: Fotball skal spilles – ikke sparkes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside for Begby IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift